VASTINE SUDENHOITOSUUNNITELMAN LUONNOKSEEN

(VASTINE LUETTAVISSA myös alla olevasta linkistä)
http://metsastyskoiraharrastajat.blogspot.fi/

 

VASTINE SUSIKANNAN HOITOSUUNNITELMAAN:

VASTINE SUDENHOITOSUUNNITELMAAN TAMMIKUU 2015

 

Johdanto:

LUVATUT SUSILUVAT ON KÄYTÄNNÖSSÄ TEHTY VAIKEAKSI JA MUUTENKIN UUSI LUONNOS SUOMEN SUSIKANNAN HOITOSUUNNITELMAKSI ON EDESVASTUUTTOMASTI JÄTTÄNYT KOKONAAN HUOMIOIMATTA KANSALAISTEN MIELIPITEET:

Sudenhoitosuunnitelman luonnoksessa esitetyt metsästyksen lupaehdot on tarkoituksella tehty niin vaikeiksi, että lupia on lähes mahdoton saada. Tämä on ns. näennäispolitiikkaa; luvataan jotakin ja sitten kuitenkin toisaalta tehdään se niin vaikeaksi, että käytännössä virkamiesten ei tarvitse lupia myöntää. Nuorin susi laumasta, ei saa heikentää lauman elinvoimaisuutta, jahtiporukan rajaaminen vain 30 metsästäjään, pyynti vain alueilla joissa tiheä susikanta jne. kertovat karua kieltään luonnoksen laatijoiden kieroudesta sekä sudensuojelun häikäilemättömyydestä.

METSÄSTYSKOIRAHARRASTAJIEN EHDOTON VAATIMUS: VÄHINTÄÄN 100 KAATOLUPAA
* (niitä ei tule anoa erikseen, pelkkä ilmoitus viranomaisille tapetusta sudesta pitää riittää)

Kannanhoidollisen metsästyksen maksimiksi on kaavailtu 29 lupaa. Susia / sekä koirasusia on maassamme niin paljon, että edes siedettävään tilanteeseen päästään vähintään 100 kaatoluvalla. Jos näin ei pikaisesti tehdä, susikanta räjähtää käsiin ja tulevana metsästyskautena vain harva metsästyskoiraharrastaja pääsee toteuttamaan harrastustaan – metsästyskoiria ei yksinkertaisesti uskalla päästää metsään. Nykyisellä susikannalla on tullut suuri määrä metsästyskoiravahinkoja sekä muita eläinvahinkoja, monin paikoin metsästyskoiraharrastajat eivät ole uskaltaneet päästää koiriaan koko kautena metsään ylisuuren susikannan takia, koulukyytejä verovaroista on jouduttu monilla ns. susialueilla järjestämään lasten turvallisuuden vuoksi. Yksinkertaistettuna: tämä järjetön sudensuojelupolitiikka johon törsätään vielä vastuuttomasti veronmaksajien rahoja ei voi jatkua näin – siihen on saatava pikainen muutos!

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Kannanhallinnassa susireviirillä asuvien ihmisten huolet ja tarpeet otetaan huomioon sellaisilla toimenpiteillä, jotka eivät vaaranna lauman elinvoimaisuutta.”

VASTINE:
– Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei tärkeällä sijalla ole ihmisten huolet sekä tarpeet vaan susilaumojen elinvoimaisuus. Näinihminen ja ihmisten turvallisuus sekä muut tarpeet on asetettu sijalle kaksi ja susi nostettu korkeimmalle jalustalle. Todellisuudessa yksikin tapettu susi laumasta, vaikka olisi nuori yksilö, vaarantaa lauman elinvoimaisuutta – koska vain laumassa susi on tehokas saalistaja ja pysyäkseen tehokkaana  laumana tarvitsee uusia nuoria yksilöitä oppimaan vanhemmilta susilta saalistustavat (kun lähtökohtana on tämä biologinen fakta, on täysin selvää, että jokainen susilupa luo uhkakuvan lauman elinvoimaisuudelle ja täten lupia tullaan eväämään mitä mielivaltaisimmin perustein.)

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Suomen riistakeskus myöntää metsästyslain mukaiset kannanhoidolliset poikkeusluvat. Maa‐  ja metsätalousministeriön asetus rajoittaa Suomen riistakeskuksen toimivaltaa siten, ettei Suomen riistakeskus voi myöntää asetuksen saalismäärää enempää poikkeuslupia. Asetuksessa määrätty saalismäärä ei ole myöskään määrä joka tulisi saavuttaa.”

VASTINE:
– Käytännössä tämä tarkoittaa, että asetuksessa luvattua saalismäärää ei ole edes tarkoitus saavuttaa.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Poikkeuslupien myöntämisen edellytyksenä kaikissa tapauksissa on, ettei ole muuta tyydyttävää ratkaisua. Myönnettäessä poikkeuslupia edellytetään myös, ettei päätös haittaa lajin suotuisa suojeluntason säilymistä. Lisäksi kannanhoidollisia poikkeuslupia myönnettäessä edellytetään, että poikkeuslupa myönnetään lajin vahvalle esiintymisalueelle, tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden pyydystämiseksi tai tappamiseksi.  Suotuisan suojelutason säilymistä tarkastellaan susireviirikohtaisesti siten, ettei poikkeusluvan myöntäminen vaaranna susilauman elinvoimaisuutta. Kannanhoidollisia poikkeuslupia tulee siten myöntää rajoitetusti vain vakiintuneille susireviireille, ennalta määrättyihin susilaumoihin, joissa on jälkeläistuottoa. Suomen riistakeskuksen tulee tapauskohtaisesti arvioida susireviirikohtaisen elinvoimaisuuden toteutumista.”

VASTINE:
– Todellisuudessa, kuten luonnoksesta tarkkalukuinen lukija huomaa, susimäärää pyritään tehokkaasti kasvattamaan entisestään yhä valvotuimmissa olosuhteissa ja täten anotut poikkeusluvat pääsääntöisesti haittaavat lajin suotuisan suojelutason säilymistä johon tullaan tulevaisuudessa toistuvasti vetoamaan (se verhotaan mitä mielivaltaisiimpiin perusteluihin). Koska lupia myönnetään vain lajin vahvalle esiintymisalueelle niin tämä tarkoittaa käytännössä, että näinpyritään levittämään susikantaa yhä suuremmassa määrin koko maahan (eihän alueelle jonne juuri on ilmestynyt susia myönnetä lupia, koska niitä myönnetään vain lajin vahvalle esiintymisalueelle). Täten uusi susipari pääsee tehokkaasti levittäytymään uusille alueille lisääntymään laumana. Luonnoksen tarkoituksena ei ole estää susien levinnäisyyttä eikä pitää ylisuurta susimäärää entisellään tai vähentää sitä, vaan lisätä niitä entisestään koko maahan. Kysymyksessä on siis susimäärän tehokas kasvattaminen joka tuhoaa metsästyskoirakulttuurin, metsästyskulttuurin sekä luo yhä enemmän uhkakuvia haja-asutus alueilla elävien ihmisten keskuuteen (kohta koko Suomi on sellaista susialuetta, että kunnat voivat jo nyt valtuustoissaan pienistä budjeteista alkaa suunnittelemaan koulukyytejä lapsille).
(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Maa‐  ja metsätalousministeriö säätää asetuksella vuosittain suurimman sallitun saalismäärän, joka kannanhoidollisilla poikkeusluvilla voidaan pyytää koko Suomessa. Asetuksen perustana on Luonnonvarakeskuksen (entisen RKTL:n) tuottama tieto Suomen susikannasta.

VASTINE:
– Luonnonvarakeskus eli entinen RKTL ei nauti kansalaisten luottamusta, nykyiset valheelliset susitutkijat välittömästi erotettava  toimenkuvistaan ja tilalle laitettava puolueettomia sekä rehellisiä työntekijöitä. Nykyisten susitutkijoiden tuottama tieto ei ole luotettavaa ja tämä on koko kansan tiedossa oleva tosiasia.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
… Poikkeuslupia voidaan myöntää yksi susireviirialuetta kohden. Poikkeuslupa rajataan susireviirialueelle ja pyyntiaika on 21 vuorokautta. Pyynnissä tulee välttää alfayksilön tappamista. Pyynti suositellaan kohdistettavaksi nuoreen, haittaa tuottavaan yksilöön…

VASTINE:
– Vain yksi poikkeuslupa susireviirialuetta kohden on ehdottomasti liian vähän! Nyt pitää poistaa kokonaisia laumoja (heti aluksi vähintään 100 kappaletta susia), muuten susikanta yksinkertaisesti räjähtää käsiin vielä pahemmin kuin tähän asti. On kohtuutonta, että pyyntiaika on rajattu 21 vuorokauteen koska tämän tarkoitus ei ole muu kuin tehdä pyynti mahdottoman tehottomaksi (21 vuorokautta ei perustu mihinkään biologisesti hyvin perusteltuun väittämään). Todellisuudessa jos pyyntiaika olisi pitempi niin pystyttäisiin paremmin varmistamaan oikeiden susien poistaminen laumasta – nyt lyhyt aikamäärä tekee pyynnistä entistä tehottomamman koska lauman tehokas sekä pitkäaikainen seuranta metsästäjien taholta vaatii pitkäaikaista seurantaa joka on edellytyksenä oikeiden susien tappamiselle. Lyhyt aikamäärä, kun otetaan huomioon sudenpyyntiin oleellisesti liittyvät sääolosuhteet, aiheuttavat hätiköityjä päätöksiä ja täten väärien yksilöiden poistoa laumasta.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)… Suomen riistakeskuksen myöntämässä poikkeusluvassa rajataan pyyntiin osallistuvien määräksi enintään 30 metsästäjää. Suosituksena on, että pyyntiin osallistuu kouluttautuneita ja kokeneita pyytäjiä, erityisesti suurriistavirka‐aputoimijoita sekä suurpetoyhdyshenkilöitä.”

VASTINE:
– Mitä vähemmän metsästäjiä, sen todennäköisemmin suden pyynti epäonnistuu (tämä lienee luonnoksen tarkoituskin). On sanomattakin selvää, että mitä suurempi joukko osaavia metsästäjiä, sen paremmin jahti onnistuu. Kun ottaa vielä huomioon susien laajan reviirin, on 30 metsästäjää ehdottomasti liian vähän. Lisäksi metsästäjien lukumäärän rajoittaminen vain 30 henkilöön aiheuttaa eripuraa metsästäjien keskuudessa eikä täten kaikki halukkaat pääse susijahtiin (tämä heikentää metsästäjäkunnan sosiaalista rakennetta mikä lienee luonnoksen tarkoituskin). Metsästäjät siis tarkoituksella asetetaan suhteessa toisiinsa eriarvoiseen asemaan ja lietsotaan metsästäjäkunnassa eripuraisuutta.  Kun lisäksi suosituksena on, että metsästäjäjoukko koostuisi pääasiassa suurpetoyhdyshenkilöistä sekä suurriistavirka-aputoimijoista – ja kouluttautuneista henkilöistä jotka nöyrästi alistuvat sudensuojelun valheellisiin vaatimuksiin – niin täten jahtiin kelpuutetaan vain entisen RKTL:n (nykyisen Luonnonvarakeskuksen) kanssa tiivistä yhteistyötä tekevät sudensuojelumyönteiset henkilöt. Näin ihmisiä ohjeistetaan pakolla toimimaan yhteistyössä sellaisen organisaation kanssa joka vuosi toisensa jälkeen on tietoisesti valehdellut susien lukumäärästä ja susipopulaatiosta yleensä. Sanomattakin lienee selvää, että tämä valheellinen ja läpimätä sudensuojeluorganisaatio on entinen RKTL – nykyinen Luonnonvarakeskus.
(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
” Hankkeen avulla saadaan tietoa kannanhoidollisen metsästyksen vaikutuksista lauman elinvoimaisuuteen ja suden käyttäytymiseen sekä kansalaisten asenteisiin. … ehkäistään susien laitonta tappamista. Hankkeen jälkeen arvioidaan erikseen suden kannanhoidollisen metsästyksen jatkamista.”

VASTINE:
– Jo pelkästään se, että hankkeen avulla saataisiin tietoa susipopulaatiosta osoittaa kiistattomasti, että RKTL:n nykyiset susitutkijat eivät ole tehneet oikeasti työtä palkkansa eteen. Ovathan he julkisuudessa useaan otteeseen ottaneet ”ammattilaisina” kantaa metsästyksen vaikutuksesta susipopulaatioon. Lisäksi tuntuu mielivaltaisen törkeältä esittää tietämätöntä koskien ihmisten mielipiteitä sudensuojelupolitiikkaa kohtaan ja siksi on kirjattu, että hankkeen avulla saataisiin tietoa kansalaisten asenteista  – ikään kuin ne eivät jo olisi tiedossa! Suuri joukko suomalaisia susialueiden asukkaita sekä heidän ystäviään on esittänyt kerta toisensa perään täydellisen tyytymättömyytensä sudensuojelupolitiikkaa kohtaan, mutta selvästikään tätä ei ole haluttu luonnoksessa huomioida mitenkään. On ollut vain näennäispolitiikkaa erilaiset susialueiden asukkaiden kuulemistilaisuudet – koska sudensuojeluun pettyneiden ihmisten näkemyksiä ei selvästikkään uudessa susikannan hoitosuunnitelmassa ole haluttu kuunnella saatikka huomioida.

* Se, että hankkeen avulla pyrittäisiin estämään susien laitonta tappamista on törkeä syytös susialueiden asukkaita sekä heidän ystäviään kohtaan, etenkin kun on tutkittua tietoa kuinka susia kuolee autojen alle, laumojen keskinäisiin kahnauksiin, suurten hirvieläinten saalistuksessa sekä muissa onnettomuuksissa. Näin sudensuojelupolitiikka uuden luonnoksen muodossa jatkaa samaa törkeää linjaa syyttäen mm. metsästäjiä salakaadoista kuten tähänkin asti. Tämä osoittaa kiistattomasti, että sudensuojelupolitiikkaa viedään mielivaltaisesti eteenpäin pyrkien kasvattamaan ylisuurta susikantaa entisestään törkeästi syyllistäen sudensuojelua vastustavat tahot. Väkisinkin luonnoksen tarkkaavaisella lukijalla tulee mieleen hyvin oleellinen kysymys; onko luonnoksen laatijat ollenkaan ottaneet huomioon yhdenkään sudensuojelua vastustavan tahon mielipiteitä sekä perusteluita ja miksi valheellisesti annettiin alunperin ymmärtää, että luonnoksella haettaisiin jonkinlaista sopuratkaisua susipolitiikkaan?

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Kannanlaskun keskeisimpänä syynä pidetään susien laitonta tappamista.”

VASTINE:
– Törkeä syytös susialueiden asukkaita sekä heidän ystäviään kohtaan, etenkin kun on tutkittua tietoa kuinka susia kuolee autojen alle, laumojen keskinäisiin kahnauksiin, suurten hirvieläinten saalistuksessa sekä muissa onnettomuuksissa. Näin sudensuojelupolitiikka uuden luonnoksen muodossa jatkaa samaa törkeää linjaa syyttäen mm. metsästäjiä salakaadoista kuten tähänkin asti.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Pienin elinvoimainen susikanta on 25 lisääntyvää paria. Lisääntyviksi pareiksi lasketaan sellaiset parit, joilla on arvioituna ajankohtana jälkeläistuottoa. Suomen ja Venäjän valtakunnan rajan molemmilla puolilla elävistä lisääntyvistä pareista puolet lasketaan osaksi Suomen susikantaa.”

VASTINE:
– Ylisuurta susikantaa kasvatetaan entisestään (kun vertaa aikaisempaan sudenhoitosuunnitelmaan) ja tämä ei totisesti tiedä susialueiden asukkaille ainakaan muutosta parempaan.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Suunnitelmallinen susikannan hoito voi onnistua, jos susien laiton tappaminen saadaan kitkettyä. Laittomuuksien ehkäisyssä paikallisyhteisöillä on tärkeä rooli. Keskeisimmässä asemassa laittomuuksien kitkemisessä ovat susireviirialueiden metsästysseurat. Myös poliisin tulee lisätä valvontaan liittyvää aktiivisuutta susireviirialueilla. Susien laittoman tappamisen ehkäisyn toteutumista seurataan ilmitulleiden tapausten kautta.”

VASTINE:
– Mielivaltaista syyllistämistä koskien susien salakaatoja ilman näyttöjä. Lisäksi veronmaksajien rahoja tuhlataan poliisiresurssien lisäämisen koskien valvontaa (rahaa siis valtiolla on tällaisiin asioihin) TAI sitten pienistä poliisivoimista otetaan tehtävää hoitamaan henkilöitä ja näin poliisin OIKEA TYÖ eli oikeiden rikollisten jahtaaminen jää entistä vähemmälle huomiolle (turha soittaa enää jos naapuri kirveellä oveen kolkuttaa kun poliisit ovat valvomassa susilauman elinvoimaisuutta)

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Sähköisessä keskustelufoorumissa ja reviirityöpajoissa reviiritason suunnittelun ja päätöksenteon tueksi esitettiin muutamasta organisaatiosta koostuvaa ryhmää, foorumia tai toimielintä.”…….”Kaikissa työpajoissa esitettiin, että siihen voisivat kuulua edustaja riistanhoitoyhdistyksestä, kunnan maataloustoimesta sekä paikallisestaluonnonsuojeluyhdistyksestä. Näiden lisäksi yhteistyöryhmään voisivat kuulua poliisin, Metsähallituksen ja/tai rajavartioston edustaja. ”

VASTINE:
– Mihin on unohdettu metsästyskoirien edustajat; enitenhän ylisuuri susikanta on verottanut metsästyskoirien käyttöä! On todella mielivaltaisen törkeää, ettei metsästyskoirakulttuuria edelleenkään huomioida mitenkään sudensuojelupolitiikassa ja tähän me metsästyskoirakulttuurin edustajat emme voi mitenkään alistua!

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Luonnonvarakeskus tiedottaa susien GPS‐pannoituksista ja saaduista sijaintitiedoista myös jatkossa. Paikkatietoa julkaistaan internetissä elokuun puolesta välistä helmikuun loppuun välisellä ajalla, jolloin metsästyskoiratoiminta on aktiivisinta. Susien lisääntymiskaudella sekä pentuvaiheen aikana pantaseurantatietoa ei julkaista.”

VASTINE:
– Todellinen epäluottamuslause rehellisiä kansalaisia kohtaan; epäillään, että sudensuojelua vastustavat  tahot kävisivät kenties tappamassa pentuja pesille tai häiritsemässä pesintää. Herää väkisinkin hyvin oleellinen kysymys: tällä tavallako sitä luottamusta eri tahojen välille virkamiesten toimesta rakennetaan? Todellisuudessa tiedon saaminen esimerkiksi metsästyskoiraharrastajille olisi ensiarvoisen tärkeää; metsästyskauden alussa koirien omistajat tietäisivät välttää paikkoja joissa sudet lisääntyneet ja näin säästyttäisiin lukemattomilta koiravahingoilta.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Kaikilla susireviirialueilla sudet saattavat yksittäisinä kertoina kulkea lähellä ihmisasutusta. Sudet voivat tulla lähelle asuin‐  tai eläintuotantorakennuksia joko ajautumalla tai erityisesti hakeutumalla. Usein vierailut tapahtuvat öiseen aikaan. Tätä ei voida pitää sudelle epätyypillisenä käyttäytymisenä. Sen sijaan toistuvasti ja säännönmukaisesti pihoilla vieraileva susi käyttäytyy epätyypillisesti ja sutta voidaan pitää sellaisena uhkana ja turvallisuutta heikentävä tekijä, jonka perusteella suteen voidaan kohdistaa karkotustoimenpiteitä tai viimesijaisena keinona lopettaa eläin.”

VASTINE:
– Aito villi susi viihtyy erämaissa välttäen ihmisasutuksia (tämä on biologinen fakta). On suorastaan käsittämätöntä kuinka luonnokset laatijat pitävät luontaisena susien liikkumista pihapiireissä. Mikäli tahdomme säilyttää villin suden luontaisen arkuuden ihmistä kohtaan, tulee pihoilla vieraillut susi välittömästi tappaa.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Kriteerien täyttyessä ongelmaan etsitään ratkaisuja tilannekohtaisen arvion perusteella. Tämä tapahtuu poliisin tai Suomen riistakeskuksen johdolla, yhdessä paikallisten suurriistavirka‐aputoimijoiden kanssa. Sekä poliisilain että metsästyslain mukaan ensisijaisena tavoitteena on löytää sellainen tyydyttävä ratkaisu, joka ei pakota suden tappamiseen. Asutuksen läheisyydessä vierailevien susien karkotukset koirilla, erilaiset ääni‐ ja valopelotteet yhdistettynä kipuun saattavat muuttaa suden käyttäytymistä ja luoda ihmisarkuutta sudelle. ”

VASTINE:
– Pihoilla vieraileva susi / susilauma on jo menettänyt ihmisarkuutensa; tällainen yksilö tulee välittömästi lopettaa.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Koska karkotusoperaatiot tehdään poliisin määräyksellä, on luontevaa, että tiedotuksesta vastaa poliisi”… ”Poliisi määrää ihmisarkuuden menettäneiden susien tappamisesta. ”

VASTINE:
– Milloin poliisista on tullut asiantuntija liittyen suden biologiaan? Suden biologiaan tutustuneet metsästäjät ovat paras taho tekemään arvioinnin pihapiiriin tulleen suden lopettamisesta– joka tulee tehdä välittömästi, koska pihapiiriin tullut susi on jo menettänyt ihmisarkuutensa.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Sisäministeriön poliisiosaston tulee kohdistaa nykyistä suuremmat taloudelliset resurssit metsästyksen valvontaan. Susien laittomat tapot ovat vakavaa metsästysrikollisuutta, ja siksi sen torjunnalla on merkittävät vaikutukset koko yhteiskuntaan. Jokaiselle poliisiasemalle, jonka alueella on susireviiri, tulee nimetä vähintään yksi eräasioihin perehtynyt henkilö ja tälle varahenkilö. Valvonta ei nojaudu pelkästään näiden henkilöiden työpanokseen, vaan he toimivat yhteyshenkilöinä ja paikallisina asiantuntijoina sekä jakavat valvontatietoa muulle poliisihenkilöstölle. Lisäksi jokaiselle poliisilaitokselle tulee nimetä vähintään yksi metsästysasioihin perehtynyt eräyhdyshenkilö päättämään susien poistomääräyksistä sekä koordinoimaan salametsästyksen valvontaa ja yhteistoimintaa eri viranomaisten välillä. Mallina voidaan pitää sitä, miten eräyhdyshenkilöt on nimetty Itä‐Suomen poliisilaitoksen alueella Pohjois‐Savossa. Erävalvonta‐asioihin perehtyneiden poliisiyhteyshenkilöiden nimeäminen on kaikkien suteen liittyvien intressiryhmien yhteinen näkemys. Reviirikohtaisesti nimetään myös paikallinen susireviirivastaava, joka toimii yhteyshenkilönä poliisin suuntaan ja välittää tietoa muun muassa susien pihakäynneistä”

VASTINE:
– On suorastaan ihmeellistä, että rahaa kyllä löytyy susien suojeluun vaikka yhteiskunnastamme elintärkeistä asioista tingitään vedoten rahan puutteeseen. Mieletöntä, törkeää, edesvastuutonta – petosta ja taas petosta virkamiesten osaavista kynistä (tyhmähän ei tätä tietenkään ymmärrä kuinka osaamatonta kansaa vedätetään). Kyllä tässä on kieroutuneet virkamiehet lain nojalla hienosti tehneet kynällään laittomuuksia tekstin muodossa – joka sitten tietysti toteutetaan käytännössä susialueiden asukkaiden kustannuksella!

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Poliisin tulee tiedottaa valvontatyöstä säännöllisesti mediatiedotteilla, joilla ehkäistään ennalta laittomuuksia sekä kannustetaan kansalaisia ilmoittamaan salametsästykseen liittyvistä epäilyistä viranomaisille.”

VASTINE:
– Tällä edesvastuuttomalla toimintamallilla tuhotaan kyläyhteisöjen sosiaalista rakennetta ja saadaan paikkakunnan ihmiset riitautumaan keskenään. Tällaisella toiminnalla tulee olemaan arvaamattomat sosiaaliset vaikutukset heikentäen kyläyhteisöjen toimintakykyä.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Erätarkastajilla on tärkeä rooli susien laittoman tappamisen ehkäisyssä… Lisäksi tulee tarkastella erätarkastajien toimintavaltuuksien laajentamista myös yksityismailla tapahtuneiden epäiltyjen rikosten paikkatutkintaan maastossa. Metsästyksenvalvonnan viranomaisten toimivaltuuksia tulee tarkastella myös laajemmin ja varmistaa, että käytössä ovat riittävän tehokkaat keinot laittomuuksien selvittämiseen.”

VASTINE:
– On kohtuutonta ja perustuslain vastaista, jos sudensuojelun nimissä yksityisiltä maanomistajilta viedään vaikutusmahdollisuudet maaomaisuuteensa jonka he omistavat.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Valvonnan kehittämiseen tulee varata riittävästi taloudellisia resursseja.”

VASTINE:
– Säästöjen nimissä vanhuksemme makaavat hoitolaitoksissa huonoissa oloissa, kouluja lakkautetaan, palveluja vähennetään, terveyspalvelut ajetaan alas puhumattakaan esimerkiksi tärkeästä LASTENSAIRAALASTA johon kerätään varoja kerjäämällä kansalaisilta; samaan aikaan lisätään sudensuojeluun taloudellisia resursseja. Lienee sanomattakin selvää, että tällainen toiminta loukkaa normaali veronmaksajan oikeustajua.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Noin puolet tilanteista, joissa susi on tappanut koiran, on tapahtunut pihapiirissä. Pihassa koiran tappaa usein yksinäinen susi tai susipari. Omistaja on voinut esimerkiksi laskea koiran vapaaksi pihapiiriin illalla, jolloin koira on lähtenyt lähellä olleen suden perään tai tullut muutoin suden yllättämäksi. Pihapiirin koiria voidaan suojata tämänkaltaisilta tilanteilta pitämällä ne koiratarhassa.”

VASTINE:
– Koiratko aitaukseen ja lisää susia maahamme; meno vain pahenee – ei suinkaan parane!Käytännössä luonnos esittää, että ihmisarkuuden menettäneiden susien/koirasusien sallitaan pyöriä pihapiireissä edelleen koiria sekä muita kotieläimiä saalistamassa ja susialueiden asukkailta evätään oikeus turvalliseen asuinympäristöön.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Suunnitelmallinen hirvieläinkantojen hoito, jossa turvataan sudelle riittävät ravintoresurssittodennäköisesti vähentää koiriin ja muihin kotieläimiin kohdistuvia vahinkoja.”

VASTINE:
– Yhä lisääntyvä sudensuojelu ei ole uhkakuva ainoastaan metsästyskoirakulttuurille vaan myös metsästyskulttuurille. Hirvieläinten pyyntiä tullaan vähentämään sudensuojelun nimissä.Viimeistään tässä kohden metsästäjien pitäisi ymmärtää, kuinka hälyttävä luonnos Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi on. Lisäksi tässä jätetään kokonaan huomioimatta kuinka paljon vuosittain lukemattomat metsästävät perheet saavat talouteensa helpotusta hirvenlihan muodossa. Tämä tulee vaikuttamaan lukemattomien kotien talouteen heikentävästi ja kun ottaa huomioon yhteiskuntamme huonon työllisyystilanteen, ehdotus on vastuuton koska sillä ajetaan monet metsästävät perheet todelliseen taloudelliseen ahdinkoon.

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Valtion varoilla avustetaan petoaitatarvikkeiden hankintaa eläintuotantotiloille, joille sudet aiheuttavat merkittävää uhkaa.”

VASTINE:
– Uskomatonta verorahojen tuhlausta ikään kuin tärkeimpiä kohteita ei olisi!

(ote luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi)
”Euroopan luonnonvaraisten eläin‐ ja kasvilajien suojelusta tehdyn sopimuksen (ns. Bernin sopimus) pysyvän komitean suosituksessa43 esitetään, että epäillyt koiran ja suden risteymät tulee varmistaa. Tämän tekevät viranomaisten määrittelemät toimijat, geneettisten tai/ja morfologisten ominaisuuksien perusteella. Risteymiksi todetut yksilöt poistetaan viranomaispäätöksellä. Poiston toteuttavat viranomaisten valtuuttamat toimijat.”…”DNA‐perustaisesti tunnistettu risteymäyksilö poistetaan luonnosta Suomen riistakeskuksen myöntämällä luvalla. Erityistapauksissa yksilö voidaan tunnistaa risteymäksi myös morfologisten ominaisuuksien perusteella. Tällöinkin tunnistuksen tekevät Suomen riistakeskuksen tähän tarkoitukseen määrittelemät asiantuntijat. Risteymäyksilön poistavat suurriistavirka‐aputoimijat.”

VASTINE:
– Sekarotuinen koira (kin) on aito susi kun sudensuojelun pauloissa olevat ”asiantuntijat” antavat valheelliset lausuntonsa. Risteymien määrä tulee maassamme lisääntymään räjähdysmäisesti mutta se lienee yksi luonnoksen tarkoituskin.